PROVOZNÍ ŘÁD

Real Escape game

1.Úvodní ustanovení

1.Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Real Escape s.r.o., se sídlem Na Výsluní 2492/13, 680 01, Boskovice, IČ:04847393 (dále jen „správce“)
2.Prostory areálu jsou určeny pro provozování hry exit game.
3.Prostory seskládají zejména z „Recepce“, „Přípravné místnosti“ a herního prostoru, tj. „Arény“ 4.Uživatelem arény mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem arény.
5.Uživatel arény (dále jen „hráč“) je povinen dodržet předem smluvený čas a provozovat v herním prostoru pouze hru exit game (pokud se se správcem předem nedohodne jinak). Dále je povinen po celou dobu dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany majetku, dbát na upozornění a pokyny od správce arény nebo jím jiné pověřené osoby, viz čl. 3 tohoto provozního řádu.

2. Provoz a správa hřiště

1.Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce, tel.: +420735 029 485, e-mail: info@realescape.cz. 2.Smluvit pronájem je možné telefonicky na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese v bodu 2.1. tohoto provozního řádu, pomocí internetových stránek www.realescape.cz v sekci rezervace nebo osobně v areálu.
3.Vybíráním poplatků, které jsou uvedené na výše zmíněných internetových stránkách, je pověřen správce či jiná jím pověřená osoba.
4.Prostory jsou otevřeny pouze po předchozí rezervaci.
5.Dobra možná k rezervaci je uvedena na výše uvedených stránkách.
6.Prostory je možno na základě předchozí dohody využít i mimo stanovenou otevírací dobu.
7.Nelze-li ze strany hráče dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky, či bez náhrady nechat propadnout již zakoupenou hru.

3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. Vzájmu bezpečnosti a nerušené činnosti je povoleno do Arény vstoupit pouze hrajícím osobám.
2.Hráči vstupující do Arény jsou povinni se chovat ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům nebo škodě na zdraví a majetku.
3.Hráči jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. 4.V aréně je zakázáno zejména:
a)vstup v nevhodné obuvi (znečištěná obuv, boty na podpatku atd.; vhodná je sportovní uzavřená obuv) b)vnášení či manipulace s ostrými a jinak nebezpečnými předměty (např. nože, nůžky, skleněné láhve apod.)
c)přemisťování či manipulace s předměty mimo stanovená místa a ničení předmětů
d)vstup s nápoji či jídlem a jejich konzumace
e)vstup se žvýkačkou a odhazování žvýkaček
f)vstup podnapilým osobám
g)přísně zakázaná je jakákoliv manipulace s osvětlením a veškerou elektroinstalací v místnosti
5.Kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka je zakázán v celém areálu.
6.Hráč je povinen správci hřiště nahlásit neprodleně jakoukoliv závadu, o které se dozví.
7.Správce (případně jím pověřená osoba) si vyhrazuje právo vykázat z hracího areálu jakoukoliv osobu, která nedodržuje pravidla stanovená tímto provozním řádem a to kdykoliv (i v případě nedohrané hry) a bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
8.Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.
9.Celá aréna včetně příběhu a jednotlivých úkolů je autorským dílem. Je zde zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy či fotografie. V případě porušení tohoto zákazu si provozovatel vyhrazuje právo na vykázání hráčů ze hry bez kompenzace. Dojde-li k jakémukoliv zveřejnění záznamu či fotografií z místností, může provozovatel požadovat až 50.000 Kč, dle závažnosti provinnnění, jako ušlí zisk.

4. Závěrečná ustanovení

1.Vstupem do herního prostoru potvrzuje hráč, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak spravidly hry exit game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto pravidla bez výhrady akceptuje.